HomeStudioOnderhoud juwelenOver MO-GA®ContactInschrijven / AccountOndernemers

MO-GA

Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN AAN WINKELS EN HANDELAREN D&R bvba

1. Het bedrag van de faktuur van uw bestelling is netto zonder korting betaalbaar op de aangeduide vervaldag,
dit is ten laatste tien dagen na factuurdatum. Indien de betaling dan niet heeft plaatsgehad, behouden
wij ons het recht voor zonder voorafgaande verwittiging over het bedrag te beschikken. Alle
incassokosten vallen ten laste van de koper.

2. Indien er een “korting contant” werd toegekend aan de klant, is de factuur betaalbaar ten laatste drie
dagen na factuurdatum.

3. Bezwaren worden niet meer aanvaard 5 werkdagen na factuurdatum.

4. Betwistingen zullen voor de rechtbank van Brussel beslecht worden.

5. Ingeval van laattijdige betaling wordt op het verschuldigde bedrag op de factuur van de dag volgend
op de vervaldatum een nalatigheidsintrest van 12 % aangerekend zonder dat hiertoe een
voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is.

Tevens zal ten titel van forfaitaire schadeloosstelling, alléén door het feit van wanbetaling, een
verhoging van 20 %, berekend op het verschuldigde bedrag op de factuur, geëist worden, met een
minimum van 25 EUR onafgezien van de kosten voortspruitende uit de gerechtelijke invordering.

6. Door het aanvaarden van deze factuur en van de goederen erop vermeld, verbindt de koper
(uitvaartondernemer of iedere andere afnemer met het doel verder te verkopen) zich:

a) de door ons vastgestelde verkoopprijs in mate van het mogelijke toe te passen bij rechtstreekse of
onrechtstreekse verkoop aan particulieren
b) zich te houden aan de gebruiken en beroepsreglementen, in België van kracht in de uitvaartwereld.

Afdrukken

Home Studio Onderhoud juwelen Over MO-GA® Contact Inschrijven / Account Ondernemers

Algemene voorwaarden - Privacybeleid
Webshop software: EasyWebshop.be